Menu Główne

 • Wyprawka szkolna 2017

  Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”.

  W roku szkolnym 2017/2018 pomoc jest udzielana uczniom:

  1) słabowidzącym,
  2) niesłyszącym,
  3) słabosłyszącym,
  4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną   z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7
  - posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949); 
   - uczęszczającym w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub do klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.

  W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy II i III szkoły podstawowej, klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – nie dotyczy wyżej wymienionych uczniów klasy II i III szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 339 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.
  Dofinansowanie zakupu podręczników w 2017 r. będzie wynosić:
  1) do 175 zł dla ucznia:
  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczającego do klasy II i III szkoły podstawowej – w przypadku gdy nie korzysta z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 339 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
  2) do 225 zł dla ucznia:
  a)  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym

   – uczęszczającego do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum albo szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;
  3) do 390 zł – dla ucznia:
  a) słabowidzącego,
  b) niesłyszącego,
  c) słabosłyszącego,
  d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  g)z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z      niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a–f

  – uczęszczającego do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia albo klasy I branżowej szkoły I stopnia;

  4) do 445 zł – dla ucznia:
  a) słabowidzącego,
  b) niesłyszącego,
  c) słabosłyszącego,
  d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a–f

  – uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej albo liceum plastycznego;
  Zasady udzielania pomocy:
  Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników realizowana będzie na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.
  Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018 (dotyczy to zarówno szkół prowadzonych przez Miasto Lublin, jak również szkół prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jst.).
  Termin składania wniosków - do dnia 6 września 2017 roku ustalony został zarządzeniem nr  6/8/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia  2 sierpnia 2017 r. 
  Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
  Rozliczenie nastąpi po przedłożeniu faktury VAT, rachunku, paragonu lub oświadczenia o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.

  Akt prawny:
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1457).

  Treść zarządzenia nr  6/8/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 2 sierpnia 2017r. 

  Treść rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017r.

 • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

  Zakończenie roku szkolnego to dla każdego ucznia chwila niezwykle radosna, rozpoczynająca okres dwumiesięcznego odpoczynku. Po ciężkiej i wytężonej  pracy, zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli, nadszedł czas podsumowań.

  23 czerwca 2017 r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 39 w Lublinie zebrali się na sali gimnastycznej, aby zakończyć rok szkolny 2016/2017.

  Spotkanie rozpoczęła pani Wicedyrektor, Małgorzata Bielecka witając uczniów, nauczycieli, a także rodziców, do których w swoim wystąpieniu skierowała szczególne słowa uznania, dziękując za okazane wsparcie i zaangażowanie w pracę szkoły. Następnie zwróciła się do uczniów, którym podziękowała za całoroczny wysiłek, pogratulowała wyników w nauce oraz wręczyła nagrody tym, którzy mijający rok szkolny ukończyli z wyróżnieniem. Doceniła również uczniów, którzy utrzymali stuprocentową frekwencję.

  Na koniec spotkania klas 1-3 na zebranych czekał krótki wakacyjny program artystyczny przygotowany przez uczniów klas 2a i 3b pod kierunkiem pani Mariki Zaprawy i pani Barbary Marzec. Z kolei podczas pożegnania klas 4-6 o część artystyczną zadbała klasa 4a pod opieką wychowawcy, pani Joanny Kulhawczuk.

  Po części oficjalnej i programach artystycznych przyszła pora na spotkania w salach z wychowawcami. Uczniowie otrzymali  świadectwa - przepustkę na upragnione wakacje.

  ŻYCZYMY WSZYSTKIM WSPANIAŁEGO WAKACYJNEGO ODPOCZYNKU!
  DO ZOBACZENIA WE WRZEŚNIU!

  GALERIA SP

  GALERIA GM

 • W DROGĘ! PO WŁASNY LOS… - POŻEGNANIE III KLAS GIMNAZJUM

  Uczniowie klas IIIA i IIIB to już kolejny rocznik uczniów naszego gimnazjum, który kończy pewien etap edukacji i staje na progu całkiem nowej przygody, jaką będzie za chwilę szkoła średnia i niebawem pełnoletność.

  22 czerwca 2017 roku, po Mszy Świętej, uczniowie Gimnazjum nr 25 w Lublinie spotkali się na sali gimnastycznej, by tam wziąć udział w pożegnaniu klas trzecich.

  Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: Leszek Daniewski – Radny Rady Miasta Lublin, Danuta Daniewska – Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Zemborzyce, Zarząd i Członkowie Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów na czele z Prezesem dh. Zdzisławem Łozińskim, Członkowie Kręgu Instruktorów i Seniorów ”Szaniec” im. Aleksandra Kamińskiego w Lublinie na czele z Przewodniczącym dh. Edwardem Nakoniecznym.

  Spotkanie rozpoczęło się od odśpiewania hymnu i przekazania sztandaru szkoły uczniom klas drugich gimnazjum. Następnie absolwenci złożyli ślubowanie, po którym głos zabrała Pani Wicedyrektor Małgorzata Bielecka. W wystąpieniu podziękowała trzecioklasistom, w imieniu swoim i Pani Dyrektor Grażyny Daniewskiej, za zaangażowanie w życie szkoły, za otwartość, kreatywność i młodzieńczą energię. Po przemówieniu Pani Wicedyrektor przystąpiła do wręczenia świadectw, wyróżnień oraz nagród.

  Następnie głos zabrał Radny Rady Miasta Lublin, Pan Leszek Daniewski, który pogratulował uczniom wysokich wyników, podziękował nauczycielom za miniony rok, a także skierował wyrazy wdzięczności za ofiarowaną pomoc ze strony rodziców oraz przyjaciół szkoły – druhów Szarych Szeregów. W dalszej kolejności, w imieniu Prezydenta Miasta Lublin, Pana Krzysztofa Żuka wręczył nagrody za wybitne osiągnięcia Ewie Januszewskiej, Klaudii Kuchcewicz, Jakubowi Dajczakowi – także za aktywną pracę jako przewodniczący Samorządu Uczniowskiego oraz za działalność w Młodzieżowej Radzie Miasta Lublin, Patrykowi Pieczkowskiemu.

  Po Panu Leszku Daniewskim głos zabrała prof. Wanda Brzyska, Sekretarz Zarządu Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów, która w imieniu Stowarzyszenia wręczyła statuetkę Małego Powstańca wraz z tytułem Primus Inter Pares (najlepszy wśród równych sobie) uczennicy klasy IIIB Klaudii Kuchcewicz. Pani Sekretarz wyróżniła również uczniów klas pierwszych i drugich gimnazjum, którzy uzyskali w roku szkolnym 2016/2017 najwyższe średnie. Wśród nich znaleźli się: Karolina Brytan, Mateusz Niziuk, Dominika Wojcieska, Karol Świderski, Miriam Januszewska.

  Z kolei dh Stanisław Dąbrowski w imieniu Kręgu Instruktorów i Seniorów „Szaniec” im. Aleksandra Kamińskiego w Lublinie wręczył nagrody i dyplomy najlepszym uczniom klas szóstych szkoły podstawowej: Małgorzacie Woźniak, Mai Możdżeń, Julii Palczewskiej, Oldze Wnuczek, Joannie Korkosz, Kindze Bielak oraz Jakubowi Wolaninowi.

  Następnie Pani Wicedyrektor wręczyła listy gratulacyjne rodzicom uczniów, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem oraz podziękowania dla tych, którzy wykazali się zaangażowaniem w życie szkoły.

  Kolejnym punktem oficjalnej części spotkania były podziękowania, jakie rodzice i uczniowie złożyli za pracę i opiekę  dyrekcji, nauczycielom, pracownikom administracji, obsługi i służby zdrowia.

  W tym szczególnym dniu nie zapomniano również o tych, których już nie ma wśród nas. Delegacje uczniów i rodziców złożyły wieńce i zapaliły znicze pod pomnikiem Szare Szeregi są wśród Nas, tablicą poświęconą pamięci dh. mjr. Wiktora Krzewskiego zamordowanego w Charkowie oraz w Izbie Pamięci pod tablicą Druha, Harcerza, Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego.

  Po części oficjalnej absolwenci gimnazjum zaprezentowali program artystyczny zawierający podsumowanie kilkuletniego pobytu w szkole. Trzecioklasiści pożegnali się z rówieśnikami i nauczycielami. Podziękowali pedagogom za trzy lata wspólnej pracy, za trud włożony w kształcenie i wychowanie, za życzliwość, zrozumienie, uśmiech… Do podziękowań dołączyli rodzice. Były wiersze, piosenki, bukiety kwiatów i łzy wzruszenia. Szczególnie, utwór „Do widzenia, Przyjaciele” wywołał wśród zgromadzonych wiele emocji oraz został zwieńczony gromkimi brawami. Na pożegnanie dla absolwentów drugie klasy przygotowały montaż słowno-muzyczny. Część artystyczną zwieńczył polonez w wykonaniu absolwentów. Wszelkich starań, aby całość wypadła efektownie, dołożyły wychowawczynie klas III – Pani Magda Michalik oraz Pani Wioleta Żydek, a także Pan Piotr Bataszow odpowiedzialny za program pożegnalny w wykonaniu klas II. 

  Gratulujemy wszystkim osiągniętych wyników w nauce. Niech czas wakacji przyniesie wiele wspaniałych wspomnień i przeżytych przygód, niech także będzie czasem odpoczynku i regeneracji sił przed nowym rokiem szkolnym. Naszym Absolwentom życzymy powodzenia w pokonywaniu kolejnych etapów edukacji.

   GALERIA

 • PODSUMOWANIE GRY MIEJSKIEJ „ODKRYWAMY LUBLIN”

  Z okazji jubileuszu 700-lecia nadania Lublinowi praw miejskich, 23 maja 2017 roku uczniowie Zespołu Szkół nr 8 pod opieką nauczycieli i wychowawców wzięli udział w grze miejskiej „Odkrywamy Lublin”.

  Każda klasa przemierzyła ulice miasta wyznaczonymi szlakami, które dotyczyły różnych dziedzin życia na przestrzeni wielu okresów historycznych miasta. Najmłodsi uczniowie szkoły podstawowej wyruszyli na poszukiwanie Koziołka, starsi zwiedzali miasto tropem lubelskich legend. Z kolei gimnazjaliści odkrywali Lublin wielu kultur o długiej i bogatej historii.

  21 czerwca 2017 r. uczniowie naszej szkoły spotkali się na sali gimnastycznej w celu podsumowania gry. Każdy z oddziałów miał za zadanie zaprezentować miejsce, które było dla nich najciekawszym odkryciem. Wśród prezentowanych punktów znalazły się takie jak: Jesziwa, Ratusz, Kino Apollo, Muzeum Wincentego Pola, Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza, Browar Vetterów, Kaplica Trójcy Świętej. Udział w grze miejskiej uświadomił uczniom, że z miejscami mijanymi na co dzień często związane są niezwykłe historie, które warto odkrywać.

  GALERIA SP

  GALERIA GM

 • PODSUMOWANIE KONKURSÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

  21 czerwca 2017 roku uczniowie Zespołu Szkół nr 8 w Lublinie spotkali się na apelu podsumowującym rok szkolny 2016/2017. Pani Wicedyrektor, Małgorzata Bielecka, przekazała zebranym informacje dotyczące udziału uczniów w konkursach.

  SZKOŁA PODSTAWOWA

  Uczniowie Szkoły Podstawowej wzięli udział w trzydziestu siedmiu konkursach  artystycznych i konkursach wiedzy o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i międzyszkolnym oraz w trzech konkursach przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie. Uczniowie startowali również w wielu konkursach sportowych.  Nasza szkoła uzyskała dwa tytuły laureatów w konkursie polonistycznym (Maja Możdżeń, Małgorzata Woźniak) i jeden tytuł laureata w konkursie ortograficznym (Małgorzata Woźniak).

  Uczniowie Szkoły Podstawowej wzięli udział w trzech ogólnopolskich konkursach wiedzy: Olimpiada Mitologiczna, Dyktando nie tylko dla Mistrzów i konkursie wiedzy o Janie Pawle II - laureatami zostało sześcioro uczniów, pięcioro zostało wyróżnionych.

  Ogólnopolska Olimpiada Mitologiczna (Olimpus) laureaci: J. Jędrulak, A. Sikorska, D. Jaszewska, M. Woźniak

   

  Ogólnopolskie Dyktando (nie tylko) dla Mistrzów (Instytut Rozwoju Oświaty) – laureatka: M. Woźniak; wyróżnienia: A. Sikorska, M. Możdżeń, O. Wnuczek, M. Polaszek, K. Trybulska

   

  Ogólnopolski konkurs wiedzy o Janie Pawle II (Olimpus) – laureatka: M. Polaszek

   

  W sześciu ogólnopolskich konkursach artystycznych sześcioro uczniów zdobyło zwycięski laur.

  Ogólnopolski konkurs literacki "Piórem Malowane 2016" (Młodzieżowy Dom Kultury Kraków) – M. Możdżeń – wyróżnienie

  Ogólnopolski Konkurs Literacko - Plastyczny "Piórem i pędzlem" (Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Nałęczowie) - N. Kusiak - wyróżnienie w kategorii literackiej

  XVI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Ilustracje do poezji J. Czechowicza i wierszy poświęconych Lublinowi" (MDK "Pod Akacją") - N. Kusiak – nagroda

   

  X Ogólnopolski Konkurs "Ekologia w moim domu" (Gimnazjum nr 1 w Lublinie) – N. Kusiak - I miejsce w kategorii praca multimedialna

   

  XXXIII Międzynarodowy Konkurs Literacki Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej (Gimnazjum nr 2 w Słupsku) – N. Kusiak  - wyróżnienie

   

  I Ogólnopolski Konkurs plastyczny i literacki " Łowca, zbieg, żebrak ..." Projekt postaci fantastycznej (Zespół Szkół Plastycznych w Lublinie) – M. Woźniak - I miejsce w kategorii literackiej

   

  W pięciu konkursach wojewódzkich nagrody zdobyli:

  XXV Wojewódzki Konkurs Literacki "Moje Boże Narodzenie" (MDK w Lublinie) – M. Polaszek - główna nagroda; N. Kusiak - wyróżnienie w konkursie literackim w kategorii prozy i nagroda w konkursie plastycznym

   

  "Wyślij życzenia na Święta Bożego Narodzenia" (Gimnazjum nr 3 w Lublinie) - N. Kusiak -  II miejsce

   

  VI Wojewódzki konkurs plastyczny WOKÓŁ SZARYCH SZEREGÓW POROZMAWIAJMY O HARCERZACH ZIEMI PUŁAWSKIEJ! (Zespół Szkół Europejskich im.  Szarych Szeregów w Puławach) - N. Kusiak - II miejsce

   

  Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Regionalnej Lubelszczyzna - Godna Europy Ojczyzna (Gimnazjum nr 14 w Lublinie) - G. Tarkiewicz - III miejsce

   

  Konkurs plastyczny „Bezpiecznie na dwóch kółkach” (Wydział Ruchu Drogowego KWP Lublin, Galeria Atrium Felicity Lublin) - N. Kusiak - laureatka

   

  Uczniowie wzięli udział w następujących konkursach międzyszkolnych, regionalnych i diecezjalnych:

  Konkurs matematyczny „Trójkąt” (Zespół Szkół nr 12 w Lublinie) - zadanie tygodnia: S. Habieb x2, A. Sawa, K. Korkosz, F. Michoń x2, T. Serewa x2, N. Godula, I. Serwa, K. Sapalski, M. Wieczorek, M. Grądziel, M. Socha,  A. Karaś, N. Mołdoch, O. Stępień x3, D. Augustynek, Maja Majcherska, K. Lizak,  A. Trocewicz, M. Daniewski, M. Kalamon, F. Pietraś, J. Margula,  J. Goleniewska,  R. Kloc, G. Węgorek, I. Kujawski, S. Węgorek, I. Czajka, Monika Majcherska, G. Koterba.

   

  Diecezjalny konkurs literacki "Uśmiechnięty święty" (Szkoła Podstawowa nr 32 w Lublinie) - N. Kusiak - wyróżnienie

  Regionalny Festiwal „Muzyczne Inspiracje 2017” (OSM I i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie) - K. Korkosz – laureatka

   

  VIII Międzyszkolny konkurs dla uczniów szkół podstawowych miasta Lublin i powiatu lubelskiego „Mały ratownik w akcji” (Szkoła Podstawowa nr 32 w Lublinie) - I miejsce drużyna w składzie: J. Zarajczyk, J. Tuziemska, S. Habieb, K. Zajączkowski; II miejsce drużyna w składzie: M. Łopuszyński, A. Szulowska, O. Wnuczek, J. Palczewska

   

  Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Kraszewski - literatura pędzlem malowana" (Zespół Szkół nr 9 w Lublinie) - N. Kusiak – wyróżnienie

   

  Podróże Pinokia w świat współczesny. 700 lecie Miasta Lublin (Gimnazjum nr 7 w Lublinie) - A. Gaik - I miejsce

  IX Archidiecezjalny Konkurs "Kościół ubogacający świat" (Zespól Szkół w Sawinie, Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Sawinie) - M. Polaszek - III miejsce w kategorii klas IV - VI

  XIV  Lubelskie Spotkanie z Poezją Jana Pawła II  i  Religijną Piosenką Poetycką (Gimnazjum nr 15 w Lublinie) - J. Wolanin – wyróżnienie

  Przegląd "Mali Bajarze" w ramach  Festiwalu Miasto Poezji (Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN Lublin) – M. Łacic -  II miejsce

  Międzyszkolny konkurs na grę planszową - II edycja (Zespół Szkół nr 12 w Lublinie) - D. Jaszewska i P. Pyszniak - II miejsce

  XXIII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji K. I. Gałczyńskiego (Szkoła Podstawowa nr 42 w Lublinie) - wyróżnienia - Z. Baran, G. Juszka

   

  W szkole nauczyciele zorganizowali dla uczniów trzynaście konkursów szkolnych:

  Konkurs na najpiękniejszą ozdobę świąteczną

  Kategoria - ozdoba świąteczna: Klasy I – III: I miejsce : M. Jeremiejew,  kl. 3b, Sada Habieb kl. 3a, II miejsce : J.Tuziemska, kl. 3a , J. Zarajczyk kl. 3b, III miejsce : I.Serwa kl. 2b,  F. Frankiewicz kl. 2a, Wyróżnienie : J. Chudzik kl. 1a, M. Majcherska kl.1a, M. Majcherska kl. 1a, I. Kujawski kl. 1a, M. Chrobak kl.3a, A. Kret kl. 3b, Piotr Witek kl. 3b, Antoni Świć kl. 3b; Klasy IV – VI: I miejsce – D. Gieroba kl. 4b, II miejsce  - A. Wójcik kl. 6a, Jan Tatara kl. 6a, III miejsce –  Maja Frankiewicz kl. 6a, K. Golianek kl. 6b, Wyróżnienia; D. Podleśna kl. 4b, R. Sołtys kl. 4a, J. Korkosz kl. 6a, J. Serwa kl. 6a

  Kategoria – stroik świąteczny: I miejsce – K. Skiba kl.3a, II miejsce  - A. Zielonka kl. 1a, III miejsce – T. Serewa kl. 2b, Wyróżnienie: O. Stępień, F. Frankiewicz

   

  Szkolny konkurs plastyczny ,,CZYM SIĘ LUBLIN CHWALI? – ukazanie piękna przyrody, architektury oraz wielokulturowości Lublina”- I miejsce – R. Sołtys, II miejsce – N. Kusiak, III miejsce J. Palczewska, Wyróżnienie – A. Zarajczyk

   

  Szkolny konkurs matematyczny „MISTRZ SZYBKIEGO LICZENIA” - Klasy 4: I miejsce – J. Karpińska 4a, Świć Artur 4b; II miejsce – M. Smyk 4a; III miejsce – B. Krzewiński 4a, Klasa 5: I miejsce – W. Mendel; II miejsce – W. Ćwikło; III miejsce – D. Łysakowska; Klasy 6: I miejsce – J. Korkosz 6a; II miejsce – M. Możdżeń 6a; III miejsce –  D. Jaszewska 6b

   

  Szkolny konkurs matematyczny RACHMISTRZ dla klas 1-3 SP

  Klasa I – Supermatematyk - M. Możdżeń; Klasa IIa Supermatematyk – S. Szuster

  Klasa IIb Supermatematyk – J. Mazurek, A. Marczewska, K. Podleśny

  Klasa IIIa – Supermatematyk - J. Tuziemska, M. Wieczorek, B. Muca

  Klasa IIIb – Supermatematyk – K. Lizak

   

  Szkolny konkurs ortograficzny dla klas 2-3 SP

  Klasy II: I  miejsce – J. Wilczek 2 b, II miejsce – J. Wysocki 2b, III miejsce – T. Serewa 2b

  Klasy III: I miejsce – M. Grądziel 3b, II miejsce – J. Tuziemska 3a, III miejsce – S. Habieb 3a

   

  Konkurs czytania ze zrozumieniem dla klas II – III SP "ROZUMIEM CO CZYTAM"

  Klasy II: I miejsce: T. Serwa, II miejsce: Z. Zaborek, J. Wilczek, III miejsce:  K. Podleśny, S. Szuster

  Klasy III: I miejsce:  P. Pyszniak, J. Tuziemska, II miejsce: F. Michoń, III miejsce: D. Pyszniak, D. Gil 

   

  Zaczytana szkoła - Szkolny Mistrz Czytelnictwa

  Klasy II: I miejsce kl. 2 b – J. Mazurek, M. Paszkowska, K. Podleśny, T. Serewa, J. Wilczek

  Klasy III: I miejsce kl. 3 a – K. Charczuk, S. Habieb, K. Korkosz, J. Tuziemska, M. Chrobak

   

  Szkolny konkurs ekologiczny „Ziemia jest tylko jedna”: I miejsce - N. Kusiak, II miejsce - G. Juszka, III miejsce - I. Niedźwiecka, Wyróżnienie - P. Pyszniak

   

  Konkurs literacki na napisanie nowego, zaskakującego zakończenia wybranej książki lub opowiadania „MOJE ZAKOŃCZENIE ”: Klasy 4-6 laureaci - K. Możdżeń 4b, M. Polaszek 4b, N. Kusiak 4a, N. Smagło 6b, N. Smagło 4a, A. Sikorska 6a, M. Woźniak 6a, M. Możdżeń 6a, I. Niedźwiecka 5a, M. Polaszek 6a  

   

  Konkurs plastyczny „Zaczytana Szkoła…”:

  Klasy 1-3: I miejsce: A. Jaszewska kl. 1a, II miejsce: D. Pyszniak kl. 3b, P. Pyszniak kl. 3b, III miejsce : A. Kret kl. 3b, J. Tuziemska kl. 3a

  Wyróżnienie: S. Habieb kl. 3a, M. Daniewski kl. 1a, B. Woźniak kl. 3a, M. Baran kl. 1a, J. Margula kl. 2b, K. Sobieszczańska kl. 1a, J. Chudzik kl. 1a

  Klasy 4-6 i gimnazjum: Wyróżnienie: A. Zarajczyk kl. 4a, I. Niedźwiecka kl. 5a

   

   

  Konkurs na najpiękniejszą ozdobę wielkanocną

  Klasy I – III SP - I miejsce : J. Tuziemska kl. 3a, I. Czajka kl. 2a, II miejsce : J. Wiśniewska kl. 1a, S. Szuster kl. 2a, III miejsce : O. Stępień kl. 2a, M. Bezłada kl. 2b, Wyróżnienie: F. Pietraś kl. 1a, A. Gil kl. 1a, A. Trocewicz kl. 1a, G. Węgorek kl. 1a, S. Węgorek kl. 2a, J. Wilczek kl. 2b, I. Serwa kl.2b, K. Podleśny kl. 2b, H. Jakubowski kl. 2b, S. Habieb kl. 3a. S. Mendel kl. 3a,

  M. Chrobak kl. 3a, K. Lizak kl. 3b, M. Grądziel kl. 3b, J. Zarajczyk kl. 3b

  Klasy IV – VI - I miejsce     W. Oryszczuk kl. 4b, II miejsce  -  J. Serwa kl. 6a, M. Frankiewicz kl. 6a, III miejsce – D. Podleśna kl. 4a, A. Krzewińska kl. 5a, Wyróżnienia: Z. Baran kl. 4a, K. Bednarz kl. 4a, I. Chrobak kl. 5a, W. Mendel kl. 5a, M. Król kl. 5a, D. Jaszewska kl. 6b

   

  Szkolny etap ogólnopolskiego konkursu Wielka Liga Czytelników

  A. Jaszewska 1a, A. Pyszniak 1a, A. Karaś 2a, N. Mołdoch 2a, Z. Zaborek 2a, J.  Goleniewska 2a, A. Charczuk 2a, J. Margula 2a, O. Stępień 2a, T. Serewa 2b, J. Tuziemska 3a, O. Gieroba 3a, S. Habieb 3a, A. Sawa 3b, N. Kusiak 4a, A. Zarajczyk 4a, A. Wójtowicz 4b, O. Okalisz 4b, Maja Polaszek 6a, M. Możdżeń 6a, D. Jaszewska 6b, K. Boryga 6b, J. Margula 6b, P. Pyszniak 6b

  Nagrodę specjalną za reprezentowanie szkoły w konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich i międzyszkolnych, największą ilość wygranych konkursów otrzymały: Małgorzata Woźniak, Natalia Kusiak, Maja Polaszek i Maja Możdżeń.

  GIMNAZJUM

  Uczniowie gimnazjum  wzięli udział w trzydziestu trzech konkursach artystycznych i konkursach wiedzy o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i międzyszkolnym oraz w pięciu konkursach przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie. Uczniowie startowali w konkursach sportowych. Gimnazjum nr 25 w Lublinie uzyskało jeden tytuł laureata w konkursie polonistycznym - Ewa Januszewska.

  W ogólnopolskich konkursach wiedzy: Olimpiada Mitologiczna, Albus z języka angielskiego, Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia, laureatami zostało siedmioro uczniów. troje z nich otrzymało dyplom i nagrodę książkową: E. Januszewska, M. Rębacz i J. Sikorski, pozostali dyplomy: M. Januszewska, K. Brytan, A. Pośpiech i M. Bielak. S. Całka w etapie regionalnym  uzyskała 1 miejsce.

  Ogólnopolska Olimpiada Mitologiczna (Olimpus) - laureaci - E. Januszewska, M. Rębacz, J. Sikorski, M. Januszewska, K. Brytan, A. Pośpiech

   

  Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia (PCK – Okręgowy Oddział  PCK Lublin) etap rejonowy – I miejsce Sylwia Całka

  VI edycja Internetowego Konkursu Matematycznego MATMIX.pl ( XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie) - K. Kuchcewicz – finalistka

  Ogólnopolski Konkurs Albus 2017 z języka angielskiego (Olimpus) – laureatka M. Bielak

  W siedmiu zawodach i konkursach artystycznych uzyskaliśmy wysokie wyniki:

  Ogólnopolski Turniej Literacki - „Misja - książka” (Ridero, Wolne lektury.pl) - III miejsce - Laur Brązowego Pióra: K. Boryga, Z. Łopuszyńska, M. Sieniawska, A. Mańka, J. Zalewska, M. Sawulski, M. Woźniak, P. Pieczkowski, H. Rogala, P. Gawron.

   

  III Ogólnopolski Konkurs Literatury Fantasy „Źródła Marzeń - Sources of Dreams” 2017 (ODN QUBUS  Katowice, Zamek Moszna) - Magda Frąk - X miejsce

   

  "Marszałek J. Piłsudski - twórca odzyskanej niepodległości w 150 rocznicę urodzin" (Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa) - A. Krysa – wyróżnienie

   

  XV Ogólnopolski konkurs fizyczno-fotograficzny „Zjawiska fizyczne wokół nas”  (Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu) - K. Kuchcewicz - laureat w kategorii obserwacje

   

  Ogólnopolski Konkurs "Na Srebrnym Globie" (I Liceum Ogólnokształcące w Dębicy; Podkarpackie Stowarzyszenie na rzecz Uzdolnionych) - E. Chomicka - II miejsce - praca plastyczna, M. Jeremiejew - wyróżnienie - praca literacka

   

  XV Ogólnopolski Konkurs Literacki "O złote pióro" (Wawerskie Centrum Kultury Filia ,,Radość'') - K. Brytan - III miejsce, N. Gaik – wyróżnienie

   

  VI Edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Żołnierze Wyklęci - Bohaterowie Niezłomni" (Fundacja Kazimierza Wielkiego w Lublinie) - A. Mazurek - wyróżnienie w etapie regionalnym w pracy literackiej w kategorii szkół gimnazjalnych

   

  Gimnazjaliści wzięli również udział siedmiu konkursach wojewódzkich:

  VI Wojewódzki konkurs plastyczny WOKÓŁ SZARYCH SZEREGÓW POROZMAWIAJMY O HARCERZACH ZIEMI PUŁAWSKIEJ! (Zespół Szkół Europejskich im.  Szarych Szeregów w Puławach) - Wyróżnienia - A. Mazurek, K. Kuchcewicz

   

  Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Regionalnej Lubelszczyzna - Godna Europy Ojczyzna (Gimnazjum nr 14 Lublinie) - K. Kuchcewicz - I miejsce

   

  X Wojewódzki Konkurs Historyczny „Rodzinna historia” (Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie, Instytut Historii UMCS, Instytut Pamięci Narodowej oddział Lublin, Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”) - Kategoria multimedialna -  J. Sikorski - I miejsce, Kategoria literacka - K. Kuchcewicz  - III miejsce; K.  Boryga - wyróżnienie

   

  XII Wojewódzki Konkurs „Animowana chemia” (Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji w Lublinie) - D. Włoszek - I miejsce, E. Januszewska, M. Januszewska - III miejsce

   

  Wojewódzki Konkurs Wiedzy Informatycznej USER (Zespół Szkół nr 1 w Lublinie) - J. Dajczak – wyróżnienie

   

  XII Wojewódzki Konkurs piosenki Hiszpańskiej (Gimnazjum nr 19 w Lublinie) - Michalina Bielak - III miejsce w kategorii Gimnazjum.

   

  VIII edycja Konkursu Geograficznego „Wędrujemy po mapie świata” (XXI LO im. Św. Stanisława Kostki w Lublinie) - Michał Woźniak - wynik bardzo dobry

   

  Uczniowie wzięli udział w następujących konkursach międzyszkolnych, regionalnych i diecezjalnych:

  Międzyszkolny Konkurs „Odkrycia M. Skłodowskiej - Curie to nie tylko historia” (Gimnazjum nr 18 Lublinie) - M. Januszewska, E. Januszewska - I miejsce w kategorii prezentacja

  V Edycja Międzyszkolnego Konkursu „Lublin - Miasto Kultury” (III Liceum Ogólnokształcące w Lublinie) - K. Kuchcewicz - III miejsce M. Januszewska, E. Januszewska – wyróżnienie

   

  Konkurs na pracę graficzną „Najciekawsza postać literacka” (Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. K.K. Baczyńskiego) - E. Januszewska – wyróżnienie

  V Międzyszkolny Konkurs „Las maravillas de España y del mundo hispano” (IX Liceum Ogólnokształcące w Lublinie) - E. Januszewska – wyróżnienie

  XI Międzyszkolny Dwujęzyczny Konkurs Recytatorski (Gimnazjum nr 7 w Lublinie) - K. Kuchcewicz - II miejsce

  Bezpieczne, smaczne i atrakcyjne zakątki Lubelszczyzny (Zespół Szkół nr 5 w Lublinie) – I miejsce - W. Frąk, E. Januszewska, W. Rębacz, G. Winnicka, II miejsce - K. Gąsior, J. Dzikowski, M. Kalicki, K. Świderski, III miejsce - K. Boryga, D. Moskowicz, Z. Łopuszyńska, M. Łopuszyński, J. Zalewska

  Żyjmy zdrowo i bezpiecznie (Zespół Szkół nr 5 Lublinie) - I miejsce - S. Całka, J. Goljan, A. Majcherska, D. Włodek, K. Boryga, III miejsce - W. Frąk, E. Januszewska, W. Rębacz, G. Winnicka, E. Chomicka,

   

  W szkole nauczyciele zorganizowali dla uczniów trzynaście konkursów szkolnych:

  Konkurs na najpiękniejszą ozdobę świąteczną: I miejsce  -  M. Frąk, II miejsce - M. Sowa, Wyróżnienie: A. Majcherska, D. Włodek

   

  Szkolny konkurs plastyczny ,, CZYM SIĘ LUBLIN CHWALI? – ukazanie piękna przyrody, architektury oraz wielokulturowości Lublina” - I miejsce – A. Mazurek, II miejsce -K. Kuchcewicz, III miejsce – N. Gaik, Wyróżnienie - K. Wiśniewska, J. Włodek, N. Zalewska, W. Rożek

   

  Szkolny konkurs matematyczny „MISTRZ SZYBKIEGO LICZENIA” – Klasy 1: I miejsce – B. Grzegorczyk 1B, II miejsce – W. Rożek 1C, III miejsce – D. Wojcieska 1C. Klasy 2: I miejsce – K. Świderski 2A, II miejsce – M. Januszewska 2B, III miejsce – J. Dzikowski 2A. Klasy 3: I miejsce – K. Kuchcewicz 3B, II miejsce – M. Woźniak 3A, III miejsce – E. Januszewska 3B

   

  Szkolny konkurs ekologiczny „Ziemia jest tylko jedna” - Wyróżnienie - M. Niziuk

   

  Konkurs czytelniczy na napisanie recenzji ulubionej książki „Musisz przeczytać tę książkę…” - I miejsce: J. Błasik 1B, D. Wojcieska 1C; II miejsce: E. Chomicka 3B; III miejsce: K. Boryga 3A

   

  Konkurs plastyczny „Zaczytana Szkoła…”  - wyróżnienie: Mateusz Niziuk kl. 1B

   

  Konkurs na najpiękniejszą ozdobę wielkanocną - I miejsce  - Z. Janczarek; II miejsce – M. Sowa; III miejsce – A.  Majcherska

   

  Nagrodę specjalną za reprezentowanie szkoły w konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich i międzyszkolnych przez cały okres pobytu w szkole otrzymali: K. Kuchcewicz, E. Januszewska, A. Mazurek, D. Moskowicz, K. Boryga, J. Sikorski, M. Januszewska.

  WSZYSTKIM UCZNIOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM GRATULUJEMY I ŻYCZYMY SUKCESÓW W KOLEJNYM ROKU SZKOLNYM 2017/2018.

   

  GALERIA SP

  GALERIA GM

 • Muzeum Wsi Lubelskiej wyjście klasy 1a SP

  13 czerwca uczniowie kl 1a  wyruszyli do Muzeum wsi Lubelskiej na zajęcia edukacyjne prowadzone  na wystawie czasowej Pamiątki życia codziennego w Lublinie od schyłku XIX w. i 1 poł. XX w.  - Budujemy Lublin.

  Zajęcia odbywały się w sali obrad Ratusza z Głuska posadowionego przy rynku w muzealnym miasteczku. Dzieci, wraz z prowadzącym  spotkanie kustoszem muzeum- p. Grzegorzem Miliszkiewiczem, odkrywały i poznawały  zmieniające się w czasie podstawowe materiały budowlane, pożywienie, surowce do wyposażenia mieszkań i odzież używane na przestrzeni tysiącleci w miejscu, w którym powstanie Lublin.  Uczniowie poznali zajęcia mieszkańców Lublina w branży rzemieślniczej: ceramicznej, drzewnej, metalowej, włókienniczej i spożywczej. Poznali historię pierwotnych  narzędzi rolniczych i naczyń ,  dowiedzieli się, w jaki sposób pierwsi mieszkańcy osady przyrządzali posiłki, jak udomowili dzikie zwierzęta, jak były wyposażone ich domy. Odgrywając scenki dzieci miały okazję wcielić się w role mieszkańców i rzemieślników.

   

  GALERIA

 • XI Międzynarodowe Regaty o Puchar Lubelskiego Koziołka

  17 czerwca, na Zalewie Zemborzyckim odbyły  się XI Międzynarodowe  Regaty o Puchar Lubelskiego Koziołka organizowane przez Lubelskie Towarzystwo Kajakowe „ Fala”.  Zawody rozgrywane były w  konkurencjach:  K-1 K-2 C-1 i C-2, na dystansach 200, 500, 1000 i 2000 metrów,  w kategoriach wiekowych: dzieci, młodzików, juniorów i juniorów młodszych. Nasi zawodnicy wywalczyli 5 medali złotych,8 srebrnych i 6 brązowych.

  W kategorii dzieci chłopcy:

  1. Balczus Wiktor - 1 miejsce w  K 1 200m.oraz  2 miejsce w   K2 200m
  2. Zieliński Michał - 1 miejsce w  kajak polo 200m. oraz  3 miejsce w K 1 200m.
  3. Balczus Nikodem - 2 miejsce w  kajak polo 200m.
  4. Świć Artur - - 3 miejsce w kajak polo 200m. oraz  3 miejsce w K2 200m.
  5. Ćwikło Wojciech - 3 miejsce w  K2 200m.
  6. Moszczyński Dominik -  2 miejsce w   K2 200m.

   

  W kategorii młodzik dziewczęta:

  1. Kowalczyk Agata - 2 miejsce w K1 200m. ,  2 miejsce w K1 2000m. oraz  2 miejsce w K2 2000m,
  2. Ligocka Aleksandra - 2 miejsce w K2 2000m,

   

  W kategorii młodzik chłopcy:

  1. Frąk Mikołaj - 1 miejsce w K1 2000m. oraz  2 miejsce w K1 200m,
  2. Knieć Kacper -  3 miejsce w K1 200m. oraz  3 miejsce w K1 2000m,

   

  W kategorii junior młodszy dziewczęta:

  1. Moskowicz Dorota - 1 miejsce w K1 200m. oraz   1 miejsce w  K1 1000m.

   

  W kategorii junior młodszy chłopcy:

  1. Jaszewski Krzysztof - 3 miejsce  w  K2 200m.
  2. Zajączkowski Miłosz - 3 miejsce  w K2 200m.

   

  Punktacja drużynowa:

  • 1 miejsce: Jezioro Tarnobrzeg,
  • 2 miejsce:  LTK Fala Lublin,
  • 3 miejsce: Ukraina – Kowel

   

  GALERIA ZDJĘĆ

 • ZIELONA SZKOŁA 2017

  Od wielu lat nasza szkoła uczestniczy w wyjazdach integracyjnych. W dniach 9.06 - 17.06.2017 uczniowie Zespołu Szkół nr 8 w Lublinie wzięli udział w Zielonej Szkole, która w tym roku miała miejsce w Jarosławcu.  

  Po zakwaterowaniu w ośrodku wypoczynkowym „Barka” uczniowie zapoznali się z miasteczkiem i jego najbliższą okolicą. Odnaleźli na mapie najważniejsze punkty miejscowości. Podczas Zielonej Szkoły uczniowie mieli okazję zwiedzić w Jarosławcu m.in.: Aquapark Panoramę Morską, Muzeum Bursztynu i Latarnię Morską.

  Kolejne dni przyniosły uczestnikom szereg atrakcji. Jedną z nich był rejs statkiem w Ustce. Następną była Dolina Charlotty, w której uczniowie spacerowali po ogrodzie zoologicznym zamieszkanym przez wiele gatunków świata fauny – zarówno tych dobrze znanych z polskich lasów, jak i sprowadzonych z zamorskich krajów. W tym miejscu uczniowie odwiedzili również fokarium, gdzie mieli możliwość obejrzenia pokazu medycznego połączonego z karmieniem fok. Fokarium Charlotta jest obecnie jednym z największych obiektów tego typu w Polsce. Mieszka w nim obecnie pięciu samców bałtyckiej foki szarej.

  Wielu niezwykłych wrażeń dostarczył również uczestnikom spacer po ruchomych wydmach w Słowińskim Parku Narodowym.

  Dzięki sprzyjającej pogodzie uczniowie mogli spędzić czas na grach i zabawach na piaszczystej plaży, a najodważniejsi spróbowali nawet kąpieli w Morzu Bałtyckim. Wieczorami uczestnicy wyprawy integrowali się przy ognisku, na dyskotekach lub spacerach brzegiem morza.

  Podczas Zielonej Szkoły uczniowie nie zapomnieli o nauce. Wspólnie rozwiązywali karty pracy, dzięki czemu wiele nauczyli się o faunie i florze bałtyckiej. Ponadto mieli możliwość wykazania się swoimi umiejętnościami matematycznymi oraz redakcyjnymi. Na tych, którzy najbardziej cenią sobie aktywność fizyczną czekały zawody sportowe.

  Uczniowie opuszczali Jarosławiec z przekonaniem, że był to jeden z najlepszych wyjazdów w gronie najbliższych przyjaciół. 

  GALERIA ZDJĘĆ

 • Kl.2a i 2b w MUZEUM WSI LUBELSKIEJ

  Uczniowie klasy 2a i 2b ze Szkoły Podstawowej nr 39 w Lublinie w dniu 13 czerwca 2017 r. wzięli udział w zajęciach edukacyjnych „Budujemy Lublin” Warsztaty prowadzone były na wystawie czasowej „Pamiątki życia codziennego w Lublinie od schyłku XIX w. i 1 poł. XX w.”

  Uczestnicy zostali zaproszeni do sali obrad w ratuszu z Głuska posadowionym przy rynku w muzealnym miasteczku. W czasie warsztatów drugoklasiści poznawali i odkrywali   zmieniające się w czasie podstawowe materiały budowlane, surowce do wyposażenia mieszkań, odzież i pożywienie używane na przestrzeni tysiącleci w miejscu, w którym powstał Lublin. Dowiedzieli się, w jaki sposób pierwsi mieszkańcy osady przyrządzali posiłki, jak udomowili dzikie zwierzęta ? Poznali historię pierwszych narzędzi rolniczych i naczyń glinianych. Dzięki prowadzącemu zajęcia panu Grzegorzowi Miliszkiewiczowi mogli odgrywać scenki z życia dawnych mieszkańców Lublina. To była żywa lekcja historii.

   

  GALERIA

 • WIECZÓR AUTORSKI IRENY CIESIELSKIEJ-PIECH

  W poniedziałek,5 czerwca 2017 roku w Domu Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uczniowie klasy IB Gimnazjum nr 25 uczestniczyli w spotkaniu autorskim z lubelską poetką, Ireną Ciesielską-Piech. Podczas wieczoru autorka przedstawiła swoje utwory z tomiku „Nostalgia kresowa”, poświęciła je „tym, co dom opuścić musieli”. Pani Ciesielska-Piech odczytała zebranym miłośnikom poezji m.in. takie wiersze jak: „Jałta”, „Nostalgia”, „Pieta katyńska”, „W ogrodzie”, ”Meandry wojny”, „Ścięte kwiaty Wołynia”. Spotkanie uświetniła młodzież Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie, która zadbała o oprawę muzyczną.

  Dotychczas, poza tomikiem „Nostalgia kresowa” Irena Ciesielska-Piech opublikowała następujące tomiki poezji: „Czerwona róża”, „Niezapominajki”, „Święty wśród ludzi”, „Lublin – piękno nieodkryte”, „Chabry”, „To Polska – Ojczyzna Nasza”. Za swój dorobek twórczy, poetka została wielokrotnie nagradzana. W 2013 roku autorkę uhonorował Medalem Prezydent Miasta Lublin. 

   

  GALERIA

 • Klasa 3b z wizytą w Domu Słów

  Dnia 2 czerwca 2017 roku uczniowie klasy 3b uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez Dom Słów w ramach projektu Małe Miasto Poezji. Tegoroczną podróż dzieci odbyły do krainy Nibylandii, zobaczyły jak Piotruś Pan rządzi tą fikcyjną wyspą ze świata powieści Jamesa Matthew Barrie’ego. Nibylandia jest krainą Wiecznego Dzieciństwa, Marzeń i Wyobraźni. Zwykłe miejsce – stare, zaniedbane podwórko w centrum Lublina - zostało zamienione w miejsce spotkań z bohaterami książki „Piotruś Pan”. Uczniowie wysłuchali fragmentów książki oraz wykonywali różnorodne zadania. 

  Następnie odbyło się spotkanie z Roksaną Jędrzejczak-Wróbel autorką wielu książek dla dzieci, tekstów do podręczników i bajek terapeutycznych, słuchowisk, telewizyjnych wieczorynek. Oto tytuły niektórych z nich: Siedmiu wspaniałych i sześć innych, nie całkiem nieznanych historii, Rozmowy ze świnką Halinką, Sznurkowa historia, Gębolud, seria Florka, Oto jestem, Praktyczny Pan.
  Spotkanie z autorką było niezapomnianym przeżyciem, dla większości pierwszym w życiu. Pisarka opowiadała o swojej pracy, skąd czerpie pomysły. Rozmowa a także zadawane pytania miały wymiar wychowawczy. Skłaniały uczniów do odpowiedzi, czym jest szczęście i co jest najważniejsze w życiu. Pytając panią Roksanę, dlaczego pisze, odpowiedziała: „Piszę, bo lubię przyglądać się ludziom. I opowiadać historie o tym, co zobaczyłam”. Na zakończenie uczniowie poprosili o autografy oraz wspólne pamiątkowe zdjęcie.

  GALERIA

 • XII EKOPIKNIK RODZINNY 2017

  W niedzielę 4 czerwca 2017 r., po raz dwunasty mieszkańcy Lublina  mogli skorzystać z atrakcji oferowanych podczas Ekopikniku Rodzinnego. Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin wraz z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” zaprosili całe rodziny  do wspólnej zabawy na terenie Ośrodka „Słoneczny Wrotków”.

  Jak zawsze nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych uczestników pikniku. Były konkursy z wiedzy ekologicznej, przedstawienia teatralne, pokazy tańca. Na stoiskach wystawców można było wziąć udział w licznych konkursach z nagrodami. Były warsztaty, wystawy i nauka przez zabawę, do tego ciekawe ekspozycje, prezentacje i występy artystyczne.

  Uczniowie klasy 1a zaprezentowali, po raz pierwszy na prawdziwej scenie, przedstawienie „O żabkach i żuczku”. Za swój występ zebrali duże brawa i otrzymali atrakcyjne prezenty w postaci bidonów i słuchawek .

  GALERIA

 • KONKURS O MARSZAŁKU JÓZEFIE PIŁSUDSKIM

  26 maja 2017 roku w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie miało miejsce rozdanie nagród i wyróżnień laureatom ogólnopolskiego konkursu: „Marszałek Józef Piłsudski - twórca odzyskanej niepodległości, w 150 rocznicę urodzin”.

  W konkursie wyróżniona została praca, uczennicy klasy 2B Gimnazjum nr 25 im. Szarych Szeregów, Amelii Krysy. Drugoklasistka odebrała dyplom oraz nagrodę z rąk pani minister Anny Marii Anders - Sekretarza Stanu - Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego.

  Amelii  gratulujemy, życząc jej dalszych sukcesów!

  GALERIA

 • DZIEŃ DZIECKA 2017

  1 czerwca na całym świecie dzieci obchodzą swoje święto. W naszej szkole był to również niezwykły dzień, ponieważ na uczniów, w zamian zajęć edukacyjnych, czekał festyn sportowy. Dopisała nam pogoda, humory i energia do sprawdzenia swoich sił w grach i zabawach na boisku. Nauczyciele wychowania fizycznego zadbali o różnorodność konkurencji, w których sprawdzić mogła się każda klasa. Uczniowie startowali m.in. w przeskokach przez długą linę, slalomie niewidomego, rzutach do kosza połączonymi rękami. Wiele radości sprawiła uczniom konkurencja polegająca na przetransportowaniu piłek do skrzyni za pomocą lasek gimnastycznych.

  Po sportowej aktywności uczniowie w dobrych nastrojach integrowali się podczas rozmów, gier i klasowego grillowania. W tym dniu najważniejsza była dobra zabawa i zaangażowanie, czego z pewnością nie zabrakło naszym uczniom.

  GALERIA

 • MAŁE MIASTO POEZJI  – WĘDRUJĄCE DRZEWO OPOWIEŚCI

  2 czerwca 2017 r. klasa 2b Szkoły Podstawowej nr 39 w Lublinie uczestniczyła w „Małym Mieście Poezji” - cyklicznej imprezie, dzięki której Lublin zmienia się na kilka dni w miasto bajek, legend i poezji dla dzieci. W tym czasie można spotkać się z pisarzami i ilustratorami książek dla dzieci.

  Udało się to również naszym uczniom, na których przy ul. Żmigród czekało „Wędrujące drzewo opowieści”. Drugoklasiści wygodnie usadowieni na poduszkach rozłożonych pod drzewem, z zaciekawieniem słuchali opowieści przytaczanych przez pana Roberta Karwata. Główne motto pracy pisarskiej pana Roberta Karwata brzmi: „Są rzeczy, które nadają życiu sens: uśmiech dziecka, uścisk dłoni, ciepłe spojrzenie, przytulenie. One składają się na to, co nazywamy miłością i sprawiają, że możemy być szczęśliwi.” Pan Robert posługuje się przybranym imieniem Habibi, które nadał mu kiedyś 2,5-letni chłopczyk. Pisarz przeczytał dzieciom fragmenty „Piotrusia Pana”. Na koniec spotkania wręczył młodym słuchaczom fragmenty swoich opowiadań, na których złożył autograf. To było bardzo interesujące i inspirujące spotkanie.

  GALERIA

 • Tour de Zemborzyce VIII Miniolimpiada Profilaktyczno – Sportowa dla szkół gimnazjalnych Miasta Lublin

  31 maja odbyła się kolejna edycja Miniolimpiada Profilaktyczno –Sportowa dla szkół gimnazjalnych Miasta Lublin przy współpracy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin w ramach „ Lubelskich Dni Promujących Zdrowie”. Celem rywalizacji było włączenie się szkół gimnazjalnych miasta w ogólnopolskie działania profilaktyczne  w ramach kampanii „ Zachowaj Trzeźwy Umysł” i „ Lubelskich Dni Promujących Zdrowie”.

  W części sportowej uczniowie wzięli udział w wyścigu rowerowym dookoła Zalewu Zemborzyckiego. W ten sposób zawodnicy promowali aktywny styl życia jako alternatywę spędzania czasu wolnego przed komputerem.   Wydarzenie miało charakter współzawodnictwa sportowego, opartego o zasady Fair-Play. Nasi uczniowie nas nie zawiedli, zajęli wysokie miejsca.

  Sukcesy osiągnęli:

  • Ligocka Aleksandra (I miejsce w kategorii dziewczęta - klasy I),
  • Pośpiech Alicja (I miejsce w kategorii dziewczęta – klasy II),
  • Boryga Paulina (II miejsce w kategorii dziewczęta – klasy II),
  • Dzikowski Jakub (III miejsce w kategorii chłopcy – klasy II),
  • Moskowicz Dorota (I miejsce w kategorii dziewczęta - klasy III),
  • Sieniawska Marta (III miejsce w kategorii dziewczęta - klasy III),
  • Woźniak Michał (I miejsce w kategorii chłopcy – klasy III).

  W części profilaktycznej uczestnicy przedstawili prezentacje multimedialne oraz prace plastyczne na temat cyberprzemocy przestrzegając innych przed ich skutkami. Film  Wiktorii Frąk   poruszył wszystkich widzów i zdobył 1 miejsce. Kolejne, równie interesujące prezentacje należały do Julii Tomas ( Gim. nr  15), oraz Łukasza Jeremeka ( Gim. 11).  

  Wykonane przez uczniów plakaty pt. „ STOP CYBERPRZEMOCY” zdobyły uznanie jury. 1 miejsce przyznano Klaudii Skibie ( Gim. nr  15), 2 miejsce –Natalii Gułaś ( Gim. nr  11), 3 miejsce – Barbarze Ostasz ( Gim. nr  10)

  Podsumowując, w klasyfikacji generalnej nasza szkoła uplasowała się na pierwszym miejscu z wynikiem 86 punktów. Drugie miejsce zajęło Gimnazjum nr 11 z wynikiem 82 punków a trzecie – Gimnazjum nr 15 z 76 punktami.

  Był to wyjątkowy dzień dla uczniów naszej szkoły. Zajęcie wysokich miejsc to jednak nie wszystko. Najważniejsze było podniesienie świadomości o problemach wynikających z cyberprzemocy i siedzącego trybu życia przed komputerem. Spisaliśmy się na medal – i to nie jeden.

  KLASYFIKACJA GENERALNA

  GALERIA ZDJĘĆ

 • Uniwersytet Młodego Odkrywcy

  W dniach 30, 31 maja 2017 roku dla klas gimnazjalnych odbyły się zajęcia Uniwersytetu Młodego Odkrywcy. UMO jest programem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który realizowany jest we współpracy z uczelniami wyższymi i Uniwersytetem dziecięcym Unikids.

  We wtorek odbywały się zajęcia pod hasłem "Dlaczego detektyw pracuje w rękawiczkach?", natomiast w środę "Jestem szalonym naukowcem - eksperymenty z ciekłym azotem". Zajęcia rozbudziły ciekawość poznawczą uczniów, inspirowały do twórczego myślenia i odkrywania swoich pasji.

  Podczas warsztatów „Dlaczego detektyw pracuje w rękawiczkach?” uczniowie dowiedzieli się, co to jest chemia sądowa, ślad kryminalistyczny, daktyloskopia czy traseologia. W drugim dniu warsztatów wykonywali eksperymenty z ciekłym azotem. Warsztaty w sposób przystępny i ciekawy zachęciły uczniów do nauki przedmiotów ścisłych - biologii i chemii. Taka forma aktywności pomoże uczniom w dokonaniu właściwego wyboru dalszej drogi kształcenia.

  GALERIA ZDJĘĆ

 • Wręczenie stypendiów Prezydenta Miasta Lublina

  29 maja 2017r. o godz. 16.00 w Zespole Szkół nr 5 w Lublinie 107 uczniów lubelskich szkół podstawowych - laureatów konkursów przedmiotowych stopnia wojewódzkiego oraz ogólnopolskich konkursów tematycznych - odebrało nagrody i dyplomy od Prezydenta Miasta Lublina Krzysztofa Żuka. Wśród nagrodzonych znalazły się uczennice naszej szkoły - Małgorzata Woźniak, laureatka konkursu przedmiotowego z j. polskiego i ortograficznego oraz Maja Możdżeń, laureatka konkursu przedmiotowego z j. polskiego.

  Podczas uroczystej gali w dn. 12 maja 2017r. nasze uczennice odebrały dyplomy i nagrody z rąk Pani Teresy Misiuk, Lubelskiej Kurator Oświaty.

  Laureatkom gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych konkursach.

 • FESTIWAL PIOSENKI HARCERSKIEJ 2017

  29 maja 2017 roku w Zespole Szkół nr 8 w Lublinie odbył się Festiwal Piosenki Harcerskiej. W wydarzeniu udział wzięli wszyscy uczniowie naszej placówki. Każda klasa zaprezentowała swoje zdolności wokalne, jak też instrumentalne. Miło było widzieć na scenie również wychowawców klas, którzy wspomagali swoich uczniów śpiewając lub akompaniując im na gitarach.

  Głównym celem festiwalu była popularyzacja piosenki zuchowej i harcerskiej oraz prezentacja umiejętności wokalnych i instrumentalnych młodych wykonawców.

  Festiwal był także znakomitą okazją do zaprezentowania się szerszej widowni i spędzenia czasu w miłej atmosferze, przy muzyce i śpiewie. Dziękując wszystkim wykonawcom, mamy nadzieję, że spotkamy się w równie miłych okolicznościach za rok.

  GALERIA

 • REGATY OTWARCIA SEZONU 2017

  27 i 28 maja odbyły się Regaty Otwarcia Sezonu 2017. Pierwszego dnia nasi zawodnicy startowali w zawodach organizowanych przez Mazowiecki Okręgowy Związek Kajakowy KS „ SPÓJNIA WARSZAWA. W drugim dniu wzięliśmy udział w III Otwartych Regatach Kajakowych Miasta Rzeszów. W obydwu startach osiągnęliśmy sukcesy. Dla niektórych były to pierwsze wodne rywalizacje. Emocji nie brakowało.

  Szkołę reprezentowali:

  Warszawa:

  • Michał Zieliński (  w kat. K1 200m dzieci młodsze: 1 miejsce) ,
  • Nikodem Balczus (  w kat. K1 200m dzieci młodsze: 3 miejsce) ,
  • Wiktor Balczus (  w kat. K1 200m.dzieci: 1 miejsce) ,
  • Dawid Gieroba (  w kat. K1 200m dzieci:  6 miejsce w finale),
  • Mikołaj Frąk  ( w kat. K2 200m: młodzik K2 200m: 1 miejsce, w kat, młodzik K1 2000m. 1 miejsce),
  • Kacper Knieć, ( w kat. K2 200m: młodzik K2 200m: 1 miejsce, w kat. młodzik K1 2000m. 2 miejsce),
  • Agata Kowalczyk ( w kat. K2 200m: młodzik K2 200m: 2 miejsce, w kat, młodzik K1 2000m.: 2 miejsce
  • Aleksandra Ligocka ( w kat. K2 200m: młodzik K2 200m: 2 miejsce)
  • Dorota Moskowicz ( w kat. juniorek młodszych K1 2000m.: 3 miejsce)
  • Krzysztof Jaszewski (  w kat, junior młodszy K1 2000m. 11 miejsce),
  • Ernest Paluch (w kat, młodzik  K1 2000m. 6 miejsce)

  Rzeszów:

  • Jaszewski Krzysztof - kat. J.młodszy  K-1 500m,
  • Moskowicz Dorota - kat. J.młodszy  K-1 200m oraz 500m,
  • Kowalczyk Agata - kat. młodzik K1 2km oraz 200m, K2 200m,
  • Ligocka Aleksandra- kat. młodzik K1 2km oraz 200m, K2 200m,
  • Frąk Mikołaj- kat. młodzik K1 2km oraz 200m,
  • Knieć Kacper - kat. młodzik K1 2km oraz 200m,
  • Balczus Wiktor- kat. dzieci „kajtek” 200m,
  • Zieliński Michał - kat. dzieci „kajtek” 200m, kat.”Smyk” 200m
  • Moszczyński Dominik- kat.”Smyk” 200m,
  • Balczus Nikodem- kat. dzieci „kajtek” 200m oraz kat.”Smyk” 200m,
  • Świć Artur- kat.”Smyk” 200m,
  • Ćwikło Wojciech- kat.”Smyk” 200m,
  • Margula Julia- kat.”Smyk” 200m,
  • Flor Jakub- kat.”Smyk” 200m,
  • Kopyl Heorhii- kat.”Smyk” 200m,

   

  Złote medale zdobyli:

  • Balczus Wiktor- kat. dzieci „Kajtek” 200m,
  • Zieliński Michał - kat.”Smyk” 200m,

   

  Srebrne medale zdobyli:

  • Moskowicz Dorota - kat. J.młodszy  K1 200m,
  • Moskowicz Dorota - kat. J.młodszy  K1 500m,
  • Kowalczyk Agata - kat. młodzik K1 2km,
  • Kowalczyk Agata - kat. młodzik K1 200m,
  • Kowalczyk Agata - kat. młodzik K2 200m,
  • Ligocka Aleksandra- kat. młodzik K2 200m,
  • Frąk Mikołaj- kat. młodzik K1 200m,

   

  Brązowe medale zdobyli:

  • Knieć Kacper - kat. młodzik K1 200m,
  • Balczus Nikodem- kat.”Smyk” 200m,
  • Zieliński Michał - kat. dzieci „Kajtek” 200m

   

  GALERIA 

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów
  Ul. Krężnicka 156
  Lublin 20-518
  poczta@zs8.lublin.eu
 • +48 (81) 750-09-23

Galeria zdjęć